Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

Eltjänst i Falköping ska alltid eftersträva att uppfylla behov och förväntningar från våra kunder och andra intressenter, så att de alltid känner fullt förtroende för oss som leverantör och samarbetspartner.Vi ska också genom att ta hänsyn till miljöfrågor i hela vår verksamhet bidra till en bättre livsmiljö för våra kunder, de anställda, samhället och naturen.

Kvalitet

Att ha nöjda kunder är det absolut viktigaste för vårt företag. Detta uppnås genom att göra ett bra jobb och det är därför viktigt att göra rätt ifrån början. Att ändra och rätta till i efterhand är både dyrt och ger ofta ett sämre resultat. Kvalitetsarbetet är därför en viktig del i vår produktion av varor och tjänster.

 

Kvalitetspolicy

Allt som vi gör och allt som vi säljer ska ha rätt kvalitet.

Eltjänst i Falköping ska alltid eftersträva att uppfylla behov och förväntningar från våra kunder och andra intressenter, så att de alltid känner fullt förtroende för oss som leverantör och samarbetspartner. Alla medarbetare ska vara engagerade och ha tillräcklig utbildning för sina arbetsuppgifter. De ska också känna till vår kvalitetspolicy och arbeta för att våra mål uppfylls och företaget ständigt förbättras.

Verktyg för att uppnå detta är:

 • Ställa krav och påverka leverantörer i kvalitetsfrågor.
 • Genom regelbunden information och utbildning av våra medarbetare.
 • Utarbeta kvalitetsmål och systematiskt mäta dessa.
 • Regelbundet utföra interna kvalitetsrevisioner för att systematiskt förbättra verksamheten.

 

Miljö

Genom en aktiv ledning ska företagets anställda motiveras att uppmärksamma miljöfrågor i sitt dagliga arbete. Alla typer av verksamheter inom företaget ska omfattas och strävan ska vara att ständigt förbättra verksamheten vad det gäller påverkan av miljön på lång och kort sikt, liksom de anställdas säkerhet och välbefinnande i arbetet.

 

Miljöpolicy

Vi ska vid alla aktiviteter sträva efter att ge minsta möjliga miljöpåverkan.

 • Vi ska följa svensk miljölagstiftning och övriga miljökrav samt verka för att kunder och intressenter känner tilltro till vårt miljöarbete.
 • Vid nya entreprenader och serviceuppdrag ska vår strävan vara att använda sådana produkter, material och installationer som är skonsamma mot miljön och underlätta återvinning.
 • Våra transporter och resor ska ständigt vara föremål för effektivisering och förbättring med syfte att förebygga föroreningar.
 • Vi ska arbeta för att uppnå en effektiv avfallshantering genom att öka källsorteringen så att så mycket som möjligt av avfall och spill går till återanvändning och återvinning.
 • Alla anställda ska ha sådan information och utbildning att de kan utföra sina uppgifter på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt, känna till vår miljöpolicy och aktivt bidra till att miljöpolicy och våra mål uppfylls samt att vår verksamhet, våra rutiner och arbetssätt ständigt förbättras.
 • Aktivt göra miljöbedömningar i våra uppdrag för att minska risken för påverkan på miljön eller olyckor.

 

Arbetsmiljö

För att en god arbetsmiljö ska kunna skapas och upprätthållas är det viktiga att alla medarbetare tar ett personligt ansvar för detta. En god arbetsmiljö leder till bättre trivsel och engagemang vilket i sin tur ger mer nöjda och effektiva medarbetare.

 

Arbetsmiljöpolicy

 • Arbete i vårt företag ska inte försämra de anställdas hälsa.
 • Allt arbete ska planläggas och anordnas så att det kan utföras i en sund och säker miljö.
 • Maskiner, fordon, redskap och andra tekniska anordningar ska vara så beskaffade, brukas, kontrolleras och underhållas på sådant sätt att betryggande säkerhet uppnås mot ohälsa och olycksfall. Kan betryggande skydd mot ohälsa eller olycksfall inte nås på annat sätt, ska personlig skyddsutrustning användas.
 • Arbetsledning, skyddsombud och övriga arbetstagare ska ha sådan utbildning i arbetsmiljöfrågor att de kan undgå riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetet.
 • Arbetsledning ska se till att arbetstagare får god kännedom om arbetsförhållanden och att arbetstagare upplyses om de risker, som kan vara förbundna med arbetet.
 • Arbetsledning och arbetstagare ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö.
 • Arbetsledning och arbetstagare ska samverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet och i den årliga uppföljningen av detta arbete.
 • Arbetsledning och arbetstagare ska samverka för att åstadkomma drogfria arbetsplatser.
 • I den utsträckning verksamheten kräver ska arbetsmiljö och arbetet med denna dokumenteras.

 

Elsäkerhetspolicy

 • Eltjänst i Falköping ska arbeta för att utforma och utföra säkra, samt underhålls- och skötselvänliga elanläggningar.
 • Behörighetsansvaret för elinstallationsarbeten delegeras enligt företagets organisationsplan och delges all personal.
 • Elarbeten utförs av yrkesfolk med god erfarenhet av elarbeten och med elsäkerhetsmässigt anpassad, aktuell och verifierad kunskap.
 • Utförda elarbeten kontrolleras och dokumenteras enligt företagets instruktioner under arbetets gång, före och efter spänningssättning.
 • Elmaterialen som används skall uppfylla kraven i gällande elmaterial- och EMC-föreskrifter.
 • För arbeten, som kräver elarbetsansvarig skall elarbetsansvarig alltid utses för den tid sådan krävs.
 • Allt elarbete skall utföras så att elanläggningen vid överlämnande uppfyller kraven på god elsäkerhetsteknisk praxis.